Łaszcz ubezpieczenia

nasza oferta

Dla rolników

Ubezpieczenie budynków rolniczych gwarantuje rekompensatę za uszkodzenie lub całkowite zniszczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa domowego w skutek:

 • ognia,
 • huraganu
 • opadów śniegu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego
 • gradu, uderzenia piorunu,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego
Odpowiedzialność cywilna rolnika

Odpowiedzialność cywilna rolnika dotyczy wypłaty odszkodowania w związku z wyrządzeniem szkody z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Szkody mogą powodować śmierć, naruszenie zdrowia czy też utratę, zniszczenie lub uszkodzenie własności osoby trzeciej.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia

to ubezpieczenie, które obejmuje ochroną między innymi:
 • majątek ruchomy - od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ruchomości domowe - od włamania z kradzieżą oraz rabunku
 • konsekwencje nieszczęśliwych wypadków
 • upraw rolnych
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym

Uprawy, w tym z dopłatami

Dla rolników uprawy są najważniejszą i życiową inwestycją, jednakże narażone są one na wszelakie ryzyka. Dlatego wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia zapewnia gwarancję bezpieczeństwa i spokoju finansowego.

Oferujemy ubezpieczenia z zakresu: upraw rolnych zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin strączkowych.

Zwierzęta, w tym z dopłatami

Ubezpieczenie zwierząt z dopłatami obejmuje bydło, trzodę chlewną ,owce, kozy, konie i strusie, określone w umowie od strat powstałych z powodu: huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności z powodu ww. ryzyk.

Mienie w gospodarstwie rolnym

Rolnicy mogą ubezpieczyć mienie znajdujące się w gospodarstwie:
 • ziemiopłody
 • zwierzęta gospodarskie
 • ruchomości domowe
 • mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
Ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym występuje w dwóch zakresach: podstawowym i dodatkowym.

Zakres podstawowy umożliwia uzyskanie rekompensaty wskutek: ognia, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, eksplozji, obsunięcia ziemi, lawiny, upadku statku powietrznego, utraty mienia w czasie zdarzenia lub akcji ratowniczej i porażenia zwierząt prądem elektrycznym. Zakres dodatkowy rozszerzony jest o szkody powstałe na skutek zalania, ognia ( podczas prac polowych), kradzieży lub skutki przepięć ( odnośnie ruchomości domowych).

Agrocasco ( maszyny i sprzęt rolniczy)

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny rolnicze oraz inny sprzęt rolniczy, na przykład: kombajny, ciągniki rolnicze, agregaty uprawnione, sadzarki, prasy oraz naczepy, przyczepy i wozy.

Maszyny i sprzęt rolniczy można ubezpieczyć od szkód powstałych na skutek: zdarzeń losowych takich jak pożar, huragan, grad oraz dodatkowo kradzieży z włamaniem i rabunkiem.

Kompleksowe ubezpieczenie firm rolniczych

W jej zakresie możemy ubezpieczyć:
 • mienie od wszelakich ryzyk, szkód
 • odpowiedzialność cywilną

Dom i mieszkanie

Ubezpieczenie to kompleksowo zabezpiecza dom i mieszkanie. Ubezpieczenie domu i mieszkania obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych, przepięcia, dewastacji.

Ruchomości

Ubezpieczeniem objęte są :
 • ruchomości domowe
 • stałe elementy mieszkania bądź domu
 • stałe elementy budynku bądź mieszkania od kradzieży
 • mienie służbowe
Zakres ochrony ubezpieczenia: pożar i inne zdarzenia losowe oraz kradzież z włamaniem, rabunek.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

W życiu codziennym zdarzają się sytuacje, w których możemy nieumyślnie wyrządzić szkodę osobom trzecim i być pociągnięci za to finansowo. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zabezpiecza nas od egzekwowania pieniędzy w przypadku takiego zdarzenia.

Ochrona prawna

Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa koszty obrony prawnej Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę na wypadek nieszczęśliwego wydarzenia poprzez niżej wymienione świadczenia:
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • świadczenie z tytułu śmierci
 • świadczenie za dzienne wyżywienie podczas pobytu w szpitalu
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia nam bezpieczeństwo i wsparcie w trudnych chwilach.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte są przedmioty stanowiące urządzenie bądź wyposażenie domów czy mieszkań. Ubezpieczyciel w swoim zakresie odpowiada za takie szkody jak stłuczenie, rozbicie i pękniecie ubezpieczonych rzeczy.

Domki letniskowe

Osobom posiadającym domki letniskowe polecamy ubezpieczenie przed szkodami powstałymi wskutek pożaru, powodzi, huraganu, kradzieży z włamaniem, rabunku. W ramach ubezpieczenia ubezpieczamy domki letniskowe wraz z mieniem ruchomym, garaże, budynki gospodarcze.

Budowle i mała architektura

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte budynki gospodarcze, obiekty małej architektury, ogrodzenia, nagrobki cmentarne. Można je ubezpieczyć od szkód, które spowodowane są zdarzeniami losowymi: pożar, gradobicie, uderzenie pioruna, powódź, uderzenia pojazdu, upadku drzew, dewastacji, itd.

Dom w budowie

Rozpoczynając budowę domu czy też w trakcie prac warto zabezpieczyć się przed finansowymi następstwami niniejszych zdarzeń:
 • huraganu,
 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu
Dodatkowo:
 • gradu,
 • powodzi,
 • lawiny,
 • trzęsienia ziemi,
 • wybuchu,
 • zalania,
 • katastrofy budowlanej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 oraz 5.

Kompleksowe ubezpieczenia firmy

Ubezpieczenia dla firm to między innymi:
 • ochrona majątku od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ochrona majątku od kradzieży, włamania, rabunek
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie majątku od dewastacji
 • ochrona mienia w transporcie
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Majątek firmy

W skład polisy wchodzi ubezpieczenie:
 • mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • mienia od kradzieży, włamania, rabunku.
 • All Risk ( ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk)

Odpowiedzialność cywilna firmy

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w konsekwencji czynu niedozwolonego.

Główną korzyścią jest ochrona majątku przed obciążeniami, które wynikają z przymusu naprawienia szkody, które mogą istotnie obciążyć majątek ubezpieczonego.

Osobowe

Oferta skierowana jest dla osób fizycznych i przedsiębiorców.

Na mocy ubezpieczenia pracownicy bądź podmioty otrzymują pieniądze zważywszy na następstwa, które może przynieść nieszczęśliwy wypadek:
 • uszczerbek na zdrowiu,
 • pobyt w szpitalu,
 • śmierci Ubezpieczonego,
 • czasowa niezdolność do pracy,
 • koszty leczenia.

Transportowe

Nasza agencja proponuje kompletną ochroną ubezpieczeniową w przewozie krajowym: ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody takie jak zniszczenie, stracie bądź uszkodzeniu przesyłki w wyniku zdarzeń losowych oraz kradzieży, rabunku.

Autocasco

Ochrona ubezpieczenia autocasco obejmuje:
 • uszkodzenie samochodu
 • skutki zdarzeń losowych
Autocasco (AC) - dobrowolne ubezpieczenie majątkowe od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży, mające za przedmiot pojazdy mechaniczne. Celem ubezpieczenia jest rekompensata finansowych skutków szkody. Ubezpieczenie AC w tak zwanych wariantach rozszerzonych może poza tym obejmować ochroną np. kradzież, czy też skutki wandalizmu – czyli sytuacje, na które ubezpieczony nie miał większego wpływu. Przy zakupie ubezpieczenia Autocasco większość kierowców w Polsce (54 %) w pierwszej kolejności kieruje się zakresem ubezpieczenia, a nie ceną.

wikipedia.org

OC posiadacza pojazdu mechanicznego

NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego podczas jazdy samochodem.

Zielona karta

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za starty wyrządzone przez kierowcę za granicą.

Posiadanie Zielonej karty jest wymagane w danych krajach: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Ubezpieczenie pomocy w podróży Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia Assistance jest świadczenie bezzwłocznej pomocy kierowcy i pasażerom w razie wypadku, kradzieży bądź awarii.

ubezpieczenie pracy zagranicznej

ubezpieczenia podróży zagranicznych

ubezpieczenie na życie

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która:

 • jest w wieku, co najmniej 15 lat i ma nie więcej niż 55 lat - podgrupy 1-6
 • jest w wieku, co najmniej 56 lat i ma nie więcej niż 65 lat – podgrupa 7
 • nie przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie jest uznana za niezdolną do pracy lub niezdolną do służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym,
 • nie wykonuje żadnego z wymienionych zawodów: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, funkcjonariusz służb mundurowych (m. in. strażak, policjant, strażnik miejski, funkcjonariusz Służby Więziennej, Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego), treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, oraz nie może wykonywać prac: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, w charakterze pracownika używającego materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownika rybołówstwa dalekomorskiego, personelu samolotów.
Dokumenty do przystąpienia do umowy

Osoba chcąca przystąpić do umowy ubezpieczenia powinna wypełnić i podpisać następujące dokumenty:

 • deklaracja przystąpienia (druk dwustronny, ścisłego zarachowania), będąca jednocześnie certyfikatem Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX wraz z indywidualnym numerem konta, na który należy wpłacać należne składki,
 • kwestionariusz medyczny – zawsze w przypadku osób, których wiek przekracza 55 lat lub osób, które zaznaczyły odpowiedź „NIE” w oświadczeniu o stanie zdrowia na deklaracji.
Wstępna ocena medyczna

W sytuacji, gdy Klient będzie zobowiązany do wypełnienia kwestionariusza medycznego konieczna jest wstępna ocena medyczna przed wypełnieniem deklaracji przystąpienia

 • Przedstawiciel SSK przekazuje wypełniony scan kwestionariusza medycznego do Administratora.
 • W ciągu 5 dni roboczych Przedstawiciel SSK otrzymuje informację od Administratora zawierającą wynik oceny medycznej.
 • W przypadku osób, których ocena medyczna jest negatywna Przedstawiciel SSK przekazuje informację o braku możliwości przystąpienia Klienta do ubezpieczenia grupowego.
 • W przypadku osób, których ocena medyczna zakończyła się zgodą na ubezpieczenie – Przedstawiciel SSK przekazuje Klientowi do wypełnienia druk deklaracji przystąpienia.
O czym powinien pamiętać Klient w trakcie trwania ubezpieczenia?
 • Składka płatna jednorazowo za każdy miesiąc trwania ochrony
 • Składki za kolejne miesiące trwania ubezpieczenia muszą wpłynąć na rachunek Generali do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który są należne – przekroczenie terminu skutkuje brakiem ochrony w kolejnym miesiącu
 • Kopia deklaracji przystąpienia jest jednocześnie certyfikatem potwierdzającym uczestnictwo w programie.
140x140